top of page

ÇALIŞMA

ALANLARIMIZ

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

 

İş Hukuku, işçiler ve işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen özel hukuk dalına ait bir hukuk alanıdır. İşçi ve işveren arasında sözleşmenin kurulması, tek taraflı fesih, zorla istifa, mobbing, ihbar- kıdem tazminatları, ücret alacakları davaları, iş (hizmet) sözleşmesi ve fesih sözleşmesi ve ihtarname yazılması iş hukuku ilgi alanı içerisindedir. İşçi-işveren arasında yaşanan tüm hukuki uyuşmazlıklarda, İş Mahkemeleri nezdinde görülen davalarda ve hukukumuzda yeni düzenlenen iş hukukundan kaynaklanan belli uyuşmazlıklarda öngörülen zorunlu arabuluculuk safhasında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. İş hukukunun kapsadığı konular arasında çalışanın çalıştığı sürece korunması değil aynı zamanda çalışanın herhangi bir risk yüzünden çalışamaz hale gelmesi ve gelir yetersizliğine uğraması durumunda korunması da yer almaktadır. İş hukukunun işçilerin sürekli ya da geçici olarak çalışma yeteneğini kaybettiği dönemlerini de koruma altına alması, sosyal güvenlik hukukunun ilgi alanına girmektedir. Bu açıdan aynı çatı altında anılan bu iki alan giderek farklı iki disiplin haline gelmiştir.

MİRAS HUKUKU

Mİras Hukuku, gerçek bir kişinin ölmesi veya gaipliğine karar verilmiş olması halinde, para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının yani malvarlığının mukadderatını düzenleyen hukuk kurallarından ibarettir. Mirasçı, ölmüş ve ya gaipliğine karar verilmiş bir kimsenin mirasının (terekesinin) intikal ettiği gerçek ve ya tüzel kişidir. Muris, ölümüyle birlikte malvarlığı mirasçı dediğimiz kişilere geçen kimsedir. Malvarliğinin miras yoluyla intikali ancak gerçek kişilerde söz konusu olabilir. Bu açıdan, Mirasın reddi, Mirasta Iskat (Mirasçılıktan çıkartma), Veraset ilamı (Mirasçılık belgesi) alınması, Vasiyetname hazırlama ve düzenleme, ölüme bağlı tasarruflar ve muris muvaazasına dair davalar gibi miras hukukunu ilgilendiren bütün konularda Büromuz avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Ecrimisil davaları, Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men-i davaları) her türlü irtifak hakkının kurulmasına dair

davalar, ipotek ihtilaflarından doğan davalar, istihkak davaları, İzale-i Şuyu (ortaklığın giderilmesi) davaları,

Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız el atma davaları, Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, Kira

bedelinin tespiti davaları, Önalım (şufa) davaları, Tapu iptal ve tescil davaları, Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki

dava ve ihtilafların takibi ve Tapu kayıtlarındaki mevcut hataların düzeltilmesine dair davalar konusunda Asliye Hukuk ve Kadastro Mahkemeleri, tapu ve kadastro daireleri ve belediyeler nezdinde büromuz her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini vermektedir.

AİLE HUKUKU

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile

hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içindedir. Büromuz Aile Mahkemeleri nezdinde görülen tüm davalarda uzman olup,avukatlık hizmeti vermektedir.

CEZA HUKUKU

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye

ayrılır. Genel ceza hukukunun konusu suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorilerdir. Özel ceza hukukunun konusu ise ülkenin kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin neler olduğu,bunların kapsam ve sınırları, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezalardır.Bu davaların görüldüğü yerler Ağır Ceza-Asliye Ceza Mahkemeleri ve Sulh Ceza Hakimlikleridir. Büromuz bu mahkemeler nezdinde savunma hizmeti sunmaktadır.

TÜKETİCİ HUKUKU

Genç bir hukuk dalı olarak tanımlayabileceğimiz Tüketici hukuku (Üretici)satıcılar ile tüketiciler arasında kurulan eser,taşıma, simsarlık, sigorta, vekalet, bankacılık vb sözleşmelerinden kaynaklı hukuki işlemleri konu edinir. Bu alanda ayıplı mal, ayıplı hizmet ve ürünlerdeki şikayetlere dair taraflar arasında uyuşmazlıklar yaşanabilmektedir. Büromuz bu alanda yaşanabilecek ihtilaflar nedeniyle İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, Tüketici Mahkemeleri ve İcra iflas Daireleri nezdinde avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

MİLLETLER ARASI ÖZEL HUKUK

Yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde uygulanacak hukuku, Türk

mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, yabancı kararların tanınması ve tenfizinin yer aldığı hukukumuzun bu alanının ülkemizde köklü bir geçmişi olmamasına rağmen, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda dünyanın globalleşmesine paralel olarak Türkiye’nin de bütün dünya milletleri ile ilişkileri artmış ve bu konuda bir mevzuat oluşturma ihtiyacı doğmuştur.

İCRA İFLAS HUKUKU

İcra ve İflas Hukuku, “cebri icra hukuku” veya “takip hukuku” adıyla anılan bir kamu hukuku dalıdır.

Cebri icra, borçların devlet gücü yardımıyla zorla yerine getirilmesidir.Takip hukuku, alacakların devlet eliyle takip

edilmesi yolunu düzenler.Bu konuda her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi, haciz işlemleri, karşılıksız çek

davalarının açılması ve takibi, iflas hukuku işlemleri, iflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi, menfi tespit ve istirdat davalarınınn hazırlanması ve takibi, yedieminliği suistimal davalarınn açılması, borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması,itirazın iptali ve kaldırılması davalarının hazırlanmasına dair Büromuz avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

BORÇLAR VE SÖZLEŞMELER HUKUKU

Borçlar Hukuku, bireyler arasındaki hukuki ilişkilerin kurulması, sonlandırılması ve bu ilişkilerden kaynaklı ihtilafların incelendiği özel hukuk alanıdır. Alacak davaları, maddi ve manevi tazminat davaları , tahliye davaları , Kira tespiti davaları ,Kira bedelinin artırılması davaları, gayrimenkul davaları, Kiralama ile buna ilişkin tüm davalar, taşınır ve taşınmaz malların devri, satışa ve bunlara dair sözleşmelerin hazırlanması, ipotek ve rehin tesisi ve fekki işlemleri, kat mülkiyetinden doğan her tür dava, istisna, vekalet ve tellallık sözleşmesinden doğan davalar, haksız fiilden doğan tazminat davalarında Büromuz avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

YABANCILAR VE GÖÇMEN HUKUKU

Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gerçekleştirecekleri her türlü hukuki işleme dair özellikle; Türkiye’de

taşınmaz alım satımında, ikamet (oturma) izni ve çalışma izni alınmasında, yabancıların ülkemizdeki kurumların

işleyişine aşina olmamaları nedeniyle bir çok işlemleri uzamakta ve sürüncemede kalabilmektedir. Büromuz müvekkiller ile devlet kurumlarının arasındaki işlemi kolaylaştırmakta adeta bu hususlarda köprü görevi görmektedir.

İDARE HUKUKU

İdare hukuku, devlet idaresi ve kurumların yapısını, işleyişini, idari kuruluşlar ile vatandaşlar arasındaki ilişkileri ve

kamusal hizmetlerin sunulmasını düzenleyen kamu hukuku dalıdır.

İdarenin işlemlerine karşı, idari başvurularda bulunulması, bu başvurular konusunda gerekli takibin yapılması, idari başvuruların neticelenmemesi halinde idare mahkemeleri nezdinde iptal ve tam yargı davalarının takibi ve

sonuçlandırılması, Kamulaştırma ve imar mevzuatına ilişkin uyuşmazlıklara idari mercilerde iş takibi, danışmanlık ve dava takibi, memurlarla ilgili disiplin cezalarına karşı savunma hazırlanması, cezalara karşı dava takibi, nakil, derece ilerleme tazminat vb. Davaları, ayrıca idare hukuku mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümü, uyuşmazlık ve işlemlere karşı büromuz avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

bottom of page